NEVET Nanotechnology Grant

 שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה

 

10 Mar 2024

  Nevet research grant

במסגרת עידוד המחקר בטכניון יתמוך מכון ראסל ברי במספר מחקרים חדשים.

גובה התמיכה למחקר עד שנה -  40,000$ לזוג חוקרים ביחד (סכום זה כולל מע"מ).

המכון מצפה שבמהלך תקופה זו יפנו החוקרים לקבלת מענקי מחקר במסגרות הלאומיות והבינלאומיות המקובלות.

 התנאים להגשת הצעת מחקר למימון בערוץ זה כוללים:

 1. שיתוף פעולה בין שני אנשי סגל או יותר המייצגים שטחי מחקר משלימים. נא להדגיש בהצעה המחקר כיצד שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי במחקר המוצע, וכמו כן, מה חלקו של כל חוקר במחקר המשותף.

 2. שיתוף הפעולה יכול לכלול חוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים או מהתעשייה. עם זאת מודגש כי המימון הטכניוני מיועד לחוקרי הטכניון בלבד. במקרים כאלה יידרש מימון סימטרי לחוקרים החיצוניים ממוסדותיהם.

 3. הצעת המחקר לא מומנה ממקור אחר, חיצוני או טכניוני. המענק נועד לפיתוח מחקר בשלביו הראשוניים. בהצעת המחקר נא להדגיש את החדשנות במחקר, וכמו כן גם גילוי נאות לגבי הגשת הבקשה בערוצי מימון נוספים.

4. המענק נועד לפיתוח מחקר וביצועו  באמצעות משתלמים לתארים גבוהים ופוסט דוקטורנטים  (סעיף כ"א מיועד אך ורק למלגות).

5. רכיב הציוד בהצעת המחקר לא יעלה על  10,000$.

 על פרסומים שינבעו מהמחקר (גם לאחר תום השנה) יציין החוקר שנעשו במסגרת מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון

 (The Technion Russell Berrie Nanotechnology Institute - RBNI).

 

לאחר שיפוט יועברו ההצעות הזוכות לטיפול המנל"מ.

 התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 10.3.2024

בברכה,

 פרופ' גד איזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה.

 חוקר/ת יקר/ה: מומלץ להכין את כל המסמכים שיש לצרף מראש, כקבצים נפרדים,לפני מילוי הטופס האינטרנטי. לאחר הכנת הקבצים ושמירה מקומית, יש למלא את השדות הנדרשים, לטעון את הקבצים ולשלוח (הקבצים המצורפים חייבים להיות בפורמט word או PDF).

 בנוסף למילוי הטופס המופיע מטה, נא מלאו וצרפו את הצעת המחקר -  קובץ המצ"ב.