RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2021

RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2021

20 Feb 2021

קול קורא למלגות ראסל ברי לסטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תשפ"א

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי מעניק מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה הלומדים בטכניון. מטרת המלגות והפרסים היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש להדגיש זאת במכתב ההמלצה.

יש לשלוח 2 מכתבי המלצה (אחד מהמרצה והשני מגורם אחר) לכתובת: sondak@technion.ac.il

מלגות: מלגת ההצטיינות היא לשנה"ל תשפ"א ומיועדת לבעלי זכאות למלגה מלאה (4 מנות ומעלה) בשנה"ל תשפ"א. הזוכה יקבל תוספת של מנת מלגה אחת, מעבר לסך המלגות שאושרו לו עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק למשך של עד 12 חודשים (בין החודשים  אוקטובר 2020 ועד ספטמבר 2021, כולל) בכפוף לזכאות למלגה טכניונית (*)

פרסים: המועמדים לזכייה במלגה ע"ש ראסל ברי, יוכלו להתמודד בשלב השני על פרס. למועמדים תימסרנה הנחיות אודות אופן הגשת המועמדות.

מבין המגישים יבחרו שלושה זוכים, להם יוענקו פרסים בגובה: ₪2,500, 5,000 ₪ ו-7,500 

:שימו לב

-מלגאים - שזכו במלגות חיצוניות / ע"ש - יוכלו להגיש מועמדות למלגה / לפרס הנ"ל רק לאחר קבלת אישור מביה"ס לתארים מתקדמים ובכפוף לנהלי המלגה בה הם זכו.

-כל מועמדות תיבדק כדי לוודא שהיא עומדת בנהלי ביה"ס.

(*) במקרה בו בחלק מחודשי השנה תוענק מלגה מלאה (4 מנות ומעלה) ובחלק 1-3 מנות (מלגה חלקית עבור מלגאים שעובדים), לא תתאפשר  קבלת מלגה מסוג זה בסמסטר בו הזוכה יהיה מלגאי מלא וחלקי.