RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2018

RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2018

18 Jan 2018

 

מלגות ראסל ברי למשתלמים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תשע"ח

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי מעניק מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה הלומדים בטכניון. מטרת המלגות והפרסים היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש להדגיש זאת במכתב ההמלצה.

מלגות: הזוכה יקבל תוספת של מנת מלגה אחת מעבר לסך המלגות שאושרו לו עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק עבור החודשים אוקטובר 2017 ועד ספטמבר 2018 (כולל).

פרסים: המועמדים לזכייה במלגה ע"ש ראסל ברי, יוכלו להתמודד בשלב שני על פרס ע"ש ראסל ברי. למועמדים לפרס תימסרנה הנחיות אודות הגשת המועמדות לפרס.

מבין המגישים יבחרו שלושה זוכים, להם יוענקו פרסים בגובה 2,500 ש"ח, 5,000 ש"ח, 7500 ש"ח.

קריטריונים:

1.       משתלמים לתואר מגיסטר או דוקטור בתחומי הננו מדעים והננו טכנולוגיה.

מגיסטר - לאחר קבלת אישור לנושא מחקר מבית ספר לתארים מתקדמים.

דוקטור (ד"ר רגיל, ד"ר במסלול מיוחד) -  ניתן להגיש מועמדות אך ורק לאחר עמידה בבחינת מועמדות.

ניתן להגיש מועמדות רק עבור התואר הפעיל. הזכייה היא בגין התואר לפיו הוגשה המועמדות (למעט סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט).

2.    מלגאים בהיקף של 4 מנות מלגה לפחות, אשר מלגתם אושרה למשך 12 חודשים בשנה"ל תשע"ח (מאוקטובר 2017 ועד ספטמבר 2018- כולל) עבור התואר מגיסטר או דוקטור או דוקטור במסלול ישיר.

 3.       בעלי ציון התקדמות במחקר "טוב מאוד" / "מצוין" (ציון מחקר מסמסטר ב' תשע"ז).

 4.       יש להעביר 2 מכתבי המלצה מחברי סגל המכירים את המועמד (אחד בלבד מהמנחה/ים) ישירות למייל:rbnigrnt@technion.ac.il

 

יש להקפיד למלא אחר כל הקריטריונים הנ"ל. מועמד/ת שלא יעמוד/תעמוד בכל התנאים הנ"ל - מועמדותו/ה לא תוגש לדיון בוועדה.

מועד אחרון להגשת הבקשות 18.01.18.

הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני הנמצא בתחתית העמוד. 

באחריות המועמד/ת לוודא כי כל המסמכים הרלבנטיים התקבלו במשרדי המכון לננו ( 8295037 ) או דוא"ל: rbnigrnt@technion.ac.il זאת עד לתאריך 18.01.18.

לזוכים תוענקנה תעודות בטקס חגיגי שיתקיים בחודש יוני 2018.

 

בברכה,

פרופ' גדי אייזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי

 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: png pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.