NEVET Nanotechnology Grant

NEVET Nanotechnology Grant

07 Feb 2019

 במסגרת עידוד המחקר בטכניון יתמוך מכון ראסל ברי במספר מחקרים חדשים. גובה התמיכה עד 40,000$ (סכום זה כולל מע"מ) למשך שנה (לא ניתן יהיה להאריך מעבר לשנה).

המכון מצפה שבמהלך תקופה זו יפנו החוקרים לקבלת מענקי מחקר במסגרות הלאומיות והבינלאומיות המקובלות.

 התנאים להגשת הצעת מחקר למימון בערוץ זה כוללים:

 1. שיתוף פעולה בין שני אנשי סגל או יותר המייצגים שטחי מחקר שונים. נא להדגיש בהצעה המחקר כיצד שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי במחקר המוצע, וכמו כן, מה חלקו של כל חוקר במחקר המשותף.

 2. שיתוף הפעולה יכול לכלול חוקרים ממוסדות אקדמיים אחרים או מהתעשייה. עם זאת מודגש כי המימון הטכניוני מיועד לחוקרי הטכניון בלבד. במקרים כאלה יידרש מימון סימטרי לחוקרים החיצוניים ממוסדותיהם.

 3. הצעת המחקר לא מומנה באחד הערוצים המקובלים. המענק נועד לפיתוח מחקר בשלביו הראשוניים. בהצעת המחקר נא להדגיש את החדשנות במחקר, וכמו כן גם גילוי נאות לגבי הגשת הבקשה בערוצי מימון נוספים.

4. המענק נועד לפיתוח מחקר וביצועו  באמצעות משתלמים לתארים גבוהים (בהצעת התקציב בסעיף כ"א יש לכלול רק עלויות למשתלמים לתארים גבוהים).

5. רכיב הציוד בהצעת המחקר לא יעלה על  10,000$.

 על פרסומים שינבעו מהמחקר (גם לאחר תום השנה) יציין החוקר שנעשו במסגרת מכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה בטכניון

 (The Technion Russell Berrie Nanotechnology Institute - RBNI).

 

לאחר שיפוט יועברו ההצעות הזוכות לטיפול המנל"מ. סעיפי ההוצאות המותרים הם בהתאם לכללי קרנות מנל"מ.

 התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 7.2.19.

בברכה,

 פרופ' גד איזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה.

 חוקר/ת יקר/ה: מומלץ להכין את כל המסמכים שיש לצרף מראש, כקבצים נפרדים,לפני מילוי הטופס האינטרנטי. לאחר הכנת הקבצים ושמירה מקומית, יש למלא את השדות הנדרשים, לטעון את הקבצים ולשלוח (הקבצים המצורפים חייבים להיות בפורמט word או PDF).

 בנוסף למילוי הטופס המופיע מטה, נא מלאו וצרפו את הצעת המחקר -  קובץ המצ"ב.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.