RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2020

RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2020

15 May 2020

***שימו לב: זהו אותו קול קורא שפורסם לפני היציאה ל"חופשת הקורונה". מי שהגיש במרץ- אין צורך להגיש שוב. הארכנו את מועד ההגשה וירד קריטריון החובה של "ציון התקדמות במחקר". 

קול קורא למלגות ראסל ברי לסטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תש"ף

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי מעניק מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה הלומדים בטכניון. מטרת המלגות והפרסים היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש להדגיש זאת במכתב ההמלצה.

מלגות: הזוכה יקבל תוספת של מנת מלגה אחת מעבר לסך המלגות שאושרו לו עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק עבור החודשים אוקטובר 2019 ועד ספטמבר 2020 (כולל).

פרסים: המועמדים לזכייה במלגה ע"ש ראסל ברי, יוכלו להתמודד בשלב השני על פרס. למועמדים תימסרנה הנחיות אודות אופן הגשת המועמדות.

מבין המגישים יבחרו שלושה זוכים, להם יוענקו פרסים בגובה: ₪-.2,500 ₪, 5,000 ₪ ו-7,500 ש".

 

שימו לב: מלגאים -שזכו במלגות חיצוניות / ע"ש - יוכלו להגיש מועמדות למלגה / לפרס הנ"ל רק לאחר קבלת אישור מביה"ס לתארים מתקדמים ובכפוף לנהלי המלגה -בה הם זכו.

 

 

קריטריונים:

ניתן להגיש מועמדות רק עבור התואר הפעיל. הזכייה היא בגין התואר לפיו הוגשה המועמדות (למעט סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט).

 מגיסטר:

1.      

מלגאי הטכניון [4 מנות ומעלה] בשנה"ל תש"ף –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12 חודשי מלגה השנה [אוקטובר 2019-ספטמבר 2020, כולל].

אישור הגשה חריג להגשת מועמדות יינתן למגיסטרים שהחלו את השתלמותם בחודש מרץ 2018, מוענקים להם  24 חודשי מלגה ברצף ואושרה עבורם הארכת מלגה מסוג 6a בשנה"ל תש"ף. כלומר, בשנה"ל תש"ף אושרו עבורם 11 חודשי מלגה, בין החודשים אוקטובר 2019 ועד אוגוסט 2020, כולל.

2.      

לאחר קבלת אישור לנושא מחקר.

דוקטור:

1.      

ד"ר במסלול רגיל / מיוחד אחרי בחינת מועמדות

          או:

      ד"ר במסלול ישיר – מי שעברו למסלול ישיר עד סוף חודש 9/2019.  ניתן להגיש מועמדות גם לפני מעבר

       בחינת המועמדות.

2.   מלגאי הטכניון [4 מנות ומעלה] בשנה"ל תש"ף –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12 חודשי מלגה השנה

[אוקטובר 2019-ספטמבר 2020, כולל].

מסמכים נדרשים-

1.      

טופס מועמדות:

הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני. הקישור לטופס נמצא בתחתית העמוד.

שימו לב - לטופס המועמדות יש לצרף תדפיס ציונים רשמי וחתום -. לקבלת תדפיס ציונים של לימודי תארים מתקדמים בטכניון יש לפנות אל לבנה בן שבת, מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים,  טלפון: 04-8292573 או במייל:levana@technion.ac.il

 

2.      

המלצות:

יש להעביר 2 מכתבי המלצה מחברי סגל המכירים את המועמד (אחד בלבד מהמנחה/ים) ישירות למייל: rbnigrnt@technion.ac.il יש להקפיד על המלצה מפורטת ומקיפה (אחת ההמלצות צריכה להיות מהמנחה). במקרה שיש יותר ממנחה אחד, יש להגיש מכתב מכל מנחה.

 

יש להקפיד למלא אחר כל הקריטריונים הנ"ל. מועמד/ת שלא יעמוד/תעמוד בכל התנאים הנ"ל - מועמדותו/ה לא תוגש לדיון בוועדה.       

מועד אחרון להגשת הבקשות 15.05.2020

 

הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני.  הקישור לטופס -נמצא בתחתית העמוד. 

תשובות תשלחנה במהלך חודש יוני 2020.

 

בברכה,

פרופ' גדי אייזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי