RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2020

RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2020

15 Feb 2020

קול קורא מלגות ראסל ברי לסטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תש"פ

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי מעניק מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה הלומדים בטכניון. מטרת המלגות והפרסים היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש להדגיש זאת במכתב ההמלצה.

מלגות: הזוכה יקבל תוספת של מנת מלגה אחת מעבר לסך המלגות שאושרו לו עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק עבור החודשים אוקטובר 2019 ועד ספטמבר 2020 (כולל).

פרסים: המועמדים לזכייה במלגה ע"ש ראסל ברי, יוכלו להתמודד בשלב השני על פרס. למועמדים תימסרנה הנחיות אודות אופן הגשת המועמדות.

מבין המגישים יבחרו שלושה זוכים, להם יוענקו פרסים בגובה 2,500 ש"ח, 5,000 ש"ח, 7500 ש"ח.

שימו לב: מלגאים המקבלים מלגות ע"ש או מלגות חיצוניות יוכלו להגיש מועמדות למלגה/ פרס זה רק באישור ביה"ס לתארים מתקדמים ובכפוף לנהלי המלגה ע"ש/ חיצונית בה זכו.

 

קריטריונים:

מגיסטר:

1. מלגאי הטכניון [4 מנות ומעלה] בשנה"ל תש"ף –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12 חודשי מלגה השנה [אוקטובר 2019-ספטמבר 2020, כולל].

2. אישור הגשה חריג להגשת מועמדות יינתן למגיסטרים שהחלו את השתלמותם בחודש מרץ, מוענקים להם  24 חודשי מלגה ברצף ואושרה עבורם הארכת מלגה מסוג 6a בשנה"ל תש"ף. כלומר, בשנה"ל תש"פ אושרו עבורם 11 חודשי מלגה בין החודשים אוקטובר 2019 ועד אוגוסט 2020, כולל.

3. לאחר הגשת נושא מחקר

4. ציון מחקר מסמסטר ב' תשע"ט - בעלי ציון התקדמות במחקר "טוב מאוד" / "מצוין".

 

דוקטור:

1.   ד"ר במסלול רגיל/ מיוחד אחרי בחינת מועמדות

או  

     ד"ר במסלול ישיר- שעברו למסלול ישיר עד סוף חודש 9/2019.  ניתן להגיש מועמדות גם לפני מעבר בחינת    המועמדות.

2. מלגאי הטכניון [4 מנות ומעלה] בשנה"ל תש"ף –נא לא להגיש מועמדים שאין להם 12 חודשי מלגה השנה [אוקטובר 2019-ספטמבר 2020, כולל].

3.  ציון מחקר מסמסטר ב' תשע"ט - בעלי ציון התקדמות במחקר "טוב מאוד" / "מצוין".

 

מסמכים נדרשים:

1. טופס מועמדות:

 הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני הקישור נמצא בתחתית העמוד.

שימו לב- לטופס המועמדות יש לצרף תדפיס ציונים רשמי וחתום. חשוב להקפיד שגיליון הציונים יהיה רשמי וחתום על ידי המוסד האקדמי. לקבלת תדפיס ציונים של לימודי תארים מתקדמים בטכניון יש לפנות אל לבנה בן שבת, מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים. טלפון: 04-8292573 או במייל: levana@technion.ac.il.

 

2. המלצות:

יש להעביר 2 מכתבי המלצה מחברי סגל המכירים את המועמד (אחד בלבד מהמנחה/ים) ישירות למייל:rbnigrnt@technion.ac.il 

יש להקפיד על המלצה מפורטת ומקיפה (אחת ההמלצות צריכה להיות מהמנחה). במקרה שיש יותר ממנחה אחד, יש להגיש מכתב מכל מנחה.

יש להקפיד למלא אחר כל הקריטריונים הנ"ל. מועמד/ת שלא יעמוד/תעמוד בכל התנאים הנ"ל - מועמדותו/ה לא תוגש לדיון בוועדה.       

מועד אחרון להגשת הבקשות 15.02.2020.

 

הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני הנמצא בתחתית העמוד. 

באחריות המועמד/ת לוודא כי כל המסמכים הרלבנטיים התקבלו במשרדי המכון לננו (04-8293052) או דוא"ל:rbnigrnt@technion.ac.il זאת עד לתאריך 15.02.2020

תשובות תשלחנה במהלך יוני 2020

 

בברכה,

פרופ' גדי אייזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי