RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2019

RBNI Scholarships & Prizes for excellence in Nanoscience & Nanotechnology 2019

31 Jan 2019

 

מלגות ראסל ברי לסטודנטים מצטיינים לתואר מגיסטר/דוקטור – שנה"ל תשע"ט

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי מעניק מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה הלומדים בטכניון. מטרת המלגות והפרסים היא עידוד סטודנטים לעסוק בתחום מחקר חשוב זה.

הקריטריון הראשי לקבלת המלגה הוא היקף התפוקה המדעית המתבטאת בפרסומים בעיתונות מקצועית ובכנסים בתחום הננו-מדעים והננו-טכנולוגיה. במידה והמנחה סבור/ה כי הסטודנט/ית מצטיין/ת במחקר אך התפוקה המדעית תגיע בשלב מאוחר יותר, יש להדגיש זאת במכתב ההמלצה.

מלגות: הזוכה יקבל תוספת של מנת מלגה אחת מעבר לסך המלגות שאושרו לו עד למועד הזכייה. תוספת מנת המלגה תוענק עבור החודשים אוקטובר 2018 ועד ספטמבר 2019 (כולל).

פרסים: המועמדים לזכייה במלגה ע"ש ראסל ברי, יוכלו להתמודד בשלב השני על פרס. למועמדים תימסרנה הנחיות אודות אופן הגשת המועמדות.

מבין המגישים יבחרו שלושה זוכים, להם יוענקו פרסים בגובה 2,500 ש"ח, 5,000 ש"ח, 7500 ש"ח.

קריטריונים:

1.       משתלמים לתואר מגיסטר או דוקטור בתחומי הננו מדעים והננו טכנולוגיה.

מגיסטר - לאחר קבלת אישור לנושא מחקר מבית ספר לתארים מתקדמים.

דוקטור (ד"ר רגיל, ד"ר מיוחד) -  ניתן להגיש מועמדות אך ורק לאחר עמידה בבחינת מועמדות.

דוקטור במסלול הישיר  - ניתן להגיש מועמדות גם לפני מעבר בחינת המועמדות.

 

ניתן להגיש מועמדות רק עבור התואר הפעיל. הזכייה היא בגין התואר לפיו הוגשה המועמדות (למעט סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט).

 

2.    מלגאים בהיקף של 4 מנות מלגה לפחות, אשר מלגתם אושרה למשך 12 חודשים בשנה"ל תשע"ט (מאוקטובר 2018 ועד ספטמבר 2019- כולל) עבור התואר מגיסטר או דוקטור רגיל/ מיוחד/ ישיר.

      (יינתן אישור חריג להגשת מועמדות למגיסטרים שהחלו את השתלמותם בחודש מרץ 2017ומוענקים להם  24 חודשי מלגה ברצף ואושרה עבורם הארכת מלגה מסוג 6a למשך 6 חודשים בשנה"ל תשע"ט. כלומר, בשנה"ל תשע"ט אושרו עבורם 11 חודשי מלגה בין החודשים אוקטובר 2018 ועד אוגוסט 2019, כולל).

 3.       בעלי ציון התקדמות במחקר "טוב מאוד" / "מצוין" (ציון מחקר מסמסטר ב' תשע"ח).

 4.       יש להעביר 2 מכתבי המלצה מחברי סגל המכירים את המועמד (אחד בלבד מהמנחה/ים) ישירות למייל:rbnigrnt@technion.ac.il

 

יש להקפיד למלא אחר כל הקריטריונים הנ"ל. מועמד/ת שלא יעמוד/תעמוד בכל התנאים הנ"ל - מועמדותו/ה לא תוגש לדיון בוועדה.

מועד אחרון להגשת הבקשות 31.01.2019.

הגשת המועמדות היא באמצעות טופס אלקטרוני הנמצא בתחתית העמוד. 

באחריות המועמד/ת לוודא כי כל המסמכים הרלבנטיים התקבלו במשרדי המכון לננו ( 04-8293052) או דוא"ל:rbnigrnt@technion.ac.il זאת עד לתאריך 31.01.2019

תשובות תשלחנה במהלך יוני 2019

 

בברכה,

פרופ' גדי אייזנשטיין

ראש המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי

Please detail your part in the conference: poster/ oral/ presentation/ invited)
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf docx.